Solar Light LED

สว่างทั้งคืนถึงเช้านาน สว่างกว่า LED เดิม 3 เท่า

  • ค่าไฟ 0 บาท
  • ใช้นานต่อเนื่อง 8 - 12 ชั่วโมง
  • ไฟสนาม ส่องทางเดิน โรงรถ
  • แบตลิเที่ยม - อิออน
  • ทนแดด ทนฝน ทนฝุ่น
  • ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม
  • สว่างกว่า LED เดิม 3 เท่า
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 2 - 3 ปีขึ้นไป

โปรโมชั่นลด กระหน่ำ 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *